Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Vágyképek és álomtájak uralják képzeletünket az év minden egyes munkával töltött hetében. Információgyűjtés, tervezgetés, más élményeinek meghallgatása és a saját élményeink felidézése alapvető szerepet játszik abban, hogy kimozduljunk megszokott környezetünkből. A turizmus napjainkra kiemelkedő jelentőségű fogyasztási és szabadidős tevékenység lett. A fogyasztás egy olyan különleges formájáról van ráadásul szó, ahol az élmény nem szállítható, csak helyben tapasztalható meg. A turizmus szűkebben másfélszáz, bővebben sem több mint háromszáz éves története során az igazi élményt hétköznapi életünkhöz képest mindig máshova helyezte.

Jelen konferenciánk célja, hogy feltárja, intézményesen hogyan keletkeznek és ’festenek’ az utazási vágyat létrehozó szövegek és képek, milyenek a turisztikai Másról szóló szövegek és képek. A médium fogalmát tágan értelmezve konferenciánkkal egyaránt célunk az utazások mediatizált emlékezetével kapcsolatos ismeretek áttekintése és a kortárs turizmusreprezentációk elemzése. A turisztikai marketing legszűkebben értelmezett álló- és mozgóképes anyagai, az országimázs kampányok, az útikönyvek, magazinok utazási írásai, televíziós és rádiós utazási magazinok ugyanúgy létrehozhatják az utazási vágyat, mint a múzeumi gyűjtemények és a popularizált tudományos ismeretek, filmek vagy éppen a szépirodalom. Konferenciánkon ezen vágygeneráló képek és szövegek kritikai társadalom- és kultúratudományi értelmezésére teszünk kísérletet.

Hogyan  működik  és  milyen  médiumai  vannak  ennek  a  sajátos  vágy-gazdaságnak?  Már  első pillantásra feltűnik, hogy az e területet már a 20. században is komolyan meghatározó vizualitás mellett  egészen  újfajta,  az  utazó  aktivitását,  sőt  performanszát  magába  foglaló  jelenségek  is jellemzik napjaink utazásait (családi videók, végtelen számban készített és másolható digitális fotók,   webkettes   utazási   honlapok,   a   ’kiterjesztett   valóság’   lehetőségei   vagy   éppen   a helymeghatározó  rendszerek).  Feltétlenül  szót  kell  tehát  ejtenünk  az  új  kommunikációs technológiák   és   a   hálózati   média   utazásgeneráló   és   –reprezentáló   szerepéről.   Ezek turistaszegmentáló és utazásgeneráló hatása alapvetően változtatja meg a turizmus eddig ismert szerveződés-formáit, de az utazási élmény reprezentációjának újszerű megjelenésén át, amely az utazó versus turista örök ellentétet újra felszínre hozza, egészen a térélmény megváltozásáig, atér/idő  viszonyok  érzékelésének  átalakulásáig  terjedhet  vizsgálódásunk.  Mindezek  mellett  a virtuális  utazások,  sőt  az  utazás/turizmus  szimbolikus  értelmezése  is  gazdagíthatja  a  téma megértését.   Konferenciánkra   elméleti   és   módszertani   előadások   mellett   egyes   kép-   és szövegcsoportok empirikus elemzésére vállalkozó előadásokat is várunk.

A  hazai  társadalom-  és  kultúratudomány  immár  másfél  évtizede  rendezvények  és  kiadványok  sorával hívta fel a figyelmet arra, hogy turizmus jelenségét nem pusztán gazdasági szerepe miatt  érdemes  vizsgálni,  hanem  azért  is,  mert  a  későmodernitás  számos  kiemelkedően  fontos  jelensége  jobban  megérthető  rajta  keresztül.  Kritikai  turizmuselméletek  felől  elemeztük  a  turizmust  kulturális  rendszerként  (1998),  a  turizmus  és  kommunikáció  kapcsolatát  (2001),  helyek,  tárgyak  és  képek  kapcsolatát  (2003),  az  egzotikum  jelenségét  (2008)  és  a  színrevitt  helyeket   (megjelenés   alatt).   E   tematikus   konferenciák   és   tanulmánykötetek   sok   szálon kapcsolódtak  a  turizmus  és  a  hagyomány-  és  identitásalkotás  jelenségeit  konkrét  helyszíneken (Káli-medence   (2002),   Pusztamérges   (2003),   Baja   (2007)   feltáró,   külön   is   publikált kutatásokhoz.  Úgy  érezzük,  miközben  a  turizmus  kritikai  kutatása  aránylag  csekély  hatást gyakorolt a turizmust szervező intézményrendszerekre, e vizsgálatok egyre alaposabban tárják fel  mindazon  társadalmi  és  kulturális  jelenségeket,  amelyek  nélkül  e  jelentős  bevételeket  és foglalkoztatottságot  produkáló  rendszer  nem  létezhetne.  Jelen  konferencia  témája  kétségkívül esély a különböző diskurzusok közelítésére.

© 2011, Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék | Design és kivitelezés: Mátyus Imre